Allmänna villkor för auktion online för konsumenter

1. Bakgrund

1.1. Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online (”Villkoren”) gäller när en nä- ringsidkare eller annan juridisk person (”Kund”) gör ett köp via www.psonlineauktioner.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan Kund och Auktions- & Värderingshuset U.N.i.T.S. AB, organisationsnummer 556526-3034 (”UNITS”). För att kunna köpa Auktionsföremål via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Information om UNITS behandling av personuppgifter finns i Units Integritetspolicy.

1.2. De föremål som säljs av UNITS via Webbplatsen (”Auktionsföremålen”) säljs av UNITS i eget namn men på uppdrag av en säljare som är en tredje part. I UNITS uppdrag ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av Auktionsföremålet vars innehåll framgår av punkten 3 i dessa Villkor (”Objektsbeskrivning”). Auktionsföremålen är vanligtvis begagnade och UNITS strävar efter att Objektsbeskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt.

2. Budgivning och avgift för tjänst

2.1. Auktionsföremålen säljs via auktion online på Webbplatsen. För att kunna delta i en auktion online på Webbplatsen måste Kunden registrera sig som medlem i enlighet med UNITS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor, se Webbplatsen och ovan. Utförlig information avseende budgivningen och auktionsförfarandet återfinns i UNITS Auktions- och medlemsvillkor. Kund som väljer att delta i auktion på Webbplatsen ska följa UNITS vid var tid gällande regler och anvisningar.

2.2. Den budgivningstjänst som UNITS tillhandahåller har UNITS utvecklat över tid genom omfattande investeringar. UNITS investerar vidare löpande tid och pengar i att utveckla budgivningstjänsten. Om Kunden använder UNITS budgivningstjänst och lämnar vinnande bud utgår därför en avgift för nyttjande av själva budgivningstjänsten. Avgiften för tjänsten avser att täcka UNITS kostnader för budgivningstjänsten såsom gjorda investeringar i tjänsten, kostnader för programmerare, IT-support, driftskostnader och andra kostnader som är nödvändiga för att tjänsten ska kunna tillhandhållas. Avgiften för tjänsten ska betalas i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Avgiften för tjänsten kan variera i storlek beroende på vilket Auktionsföremål det rör sig om. En Kund är skyldig att betala avgiften för tjänsten även om köpet av det aktuella Auktionsföremålet av någon anledning inte fullföljs av Kunden. UNITS bjuder på avgiften för tjänsten för Kund som inte vinner budgivningen av ett Auktionsföremål. Gällande avgifter för tjänsten framgår på Webbplatsen. Betalning av avgiften för tjänsten genomförs i enlighet med punkten 5 nedan.

2.3. UNITS skyldigheter att fullfölja köpet i enlighet med dessa Villkor uppkommer först sedan säljaren till Auktionsföremålet godkänt det vinnande budet och faktura avseende Auktionsföremålet skickats till Kund som lagt det vinnande budet eller UNITS annars bekräftat det vinnande budet, i enlighet med UNITS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor.

2.4. Utöver ovan nämnda avgift tar UNITS även ut en fakturaavgift per utställd faktura i enlighet med det belopp som anges på Webbplatsen.

3. Objektsbeskrivning

3.1. Auktionsföremål som finns tillgängliga för försäljning på Webbplatsen återges i Objektsbeskrivningen, där följande information anges:

(a) grundläggande beskrivning av Auktionsföremålet och dess huvudsakliga egenskaper;

(b) vid vilken tid och plats Auktionsföremålet finns tillgängligt för eventuell visning;

(c) ett uppskattat marknadsvärde på Auktionsföremålet;

(d) hur Auktionsföremålet kan levereras (om detta är tillämpligt) alternativt hur Auktionsföremålet kan lämnas ut eller ska hämtas; samt

(e) storleken på den avgift för tjänsten som är gällande på avgivet högsta bud.

3.2. Marknadsvärdet som lämnas på Auktionsföremålet baseras på en marknadsanpassad värdering av Auktionsföremålen inför auktionen. Det pris till vilket Auktionsföremålet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga marknadsvärdet. UNITS kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Auktionsföremål till ett lägre pris.

3.3. Uppgifter i Objektsbeskrivningen kan komma att ändras på grund av tillkommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i Objektsbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Auktionsföremålets värde förbehåller sig UNITS rätten att ta bort Auktionsföremålet från auktionen och Webbplatsen samt rätten att eventuellt återföra Auktionsföremålet med ny Objektsbeskrivning. Om en Objektsbeskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

4. Visning och undersökningsplikt innan auktion

4.1. Tid och plats för eventuell visning av Auktionsföremål aviseras i Objektsbeskrivningen. Kunden får själv bilda sig en uppfattning om utbjudna Auktionsföremål vid visning på plats och sedan bjuda efter vad Kunden själv anser Auktionsföremålet vara värt. Vid det fall en visning av Auktionsföremålet inte är möjlig ska Kunden efter bästa förmåga bedöma Auktionsföremålet bl.a. genom att studera Objektsbeskrivningen, bilder av Auktionsföremålet samt vid behov konsultera med UNITS.

4.2. Auktionsföremålet och dess skick finns i Objektsbeskrivningen. Kunden har en undersökningsplikt av Auktionsföremålet innan auktionen genomförs på Webbplatsen. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Auktionsföremål. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Auktionsföremålets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Auktionsföremål i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Auktionsföremålets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.

4.3. UNITS är inte ansvarig för om Kunden försummar sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt.

5. Avgifter och betalning

5.1. Vid budgivning och köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser och bud presenteras på Webbplatsen exklusive moms om inte annat uttryckligen anges. Vid köp via Webbplatsen tillkommer, utöver avgiften för tjänsten, för varje enskilt Auktionsföremål moms och andra förekommande lagstadgade avgifter på avgivet högsta bud, se Objektsbeskrivningen för mer information. Moms tillkommer även på avgiften för tjänsten. Kunden åtar sig att själv kontrollera om momsen på aktuellt Auktionsföremål är avlyftbar i dennes verksamhet.

5.2. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt på Webbplatsen. UNITS har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med det vinnande budet. UNITS förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5.3. Betalning ska ske omgående efter att du vunnit auktionen, ditt bud blivit godkänt och UNITS skickat en faktura till din mail. Om din betalning inte görs omgående kommer UNITS inom tre (3) kalenderdagar skicka en påminnelse till dig. Om du trots påminnelsen inte betalar kan UNITS komma att skicka ytterligare en påminnelse till dig. Om betalning inte gjorts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens sluttid har UNITS rätt att kräva att köpet fullgörs. UNITS har i sådant fall även rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada eller förlust, inklusive avgiften för tjänsten.

5.4. Uteblir betalning trots påminnelse från UNITS och Kunden är mer än trettio (30) dagar sen med betalning från det att betalning skulle ha skett har UNITS rätt att ta ut dröjsmålsränta och/eller inkassoavgift i enlighet med vad som följer av lag.

5.5. Om köpet hävs enligt punkten 5.3 ovan har UNITS rätten att, utan att först underrätta den vinnande Kunden, sälja om Auktionsföremålet till det utrops- och bevakningspris som UNITS finner lämpligt. Vid omförsäljning har UNITS rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av Auktionsföremålet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka UNITS fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

5.6. Om Kunden befinner sig utanför Sverige skickas fakturan med tillkommande svensk moms. Momsen ska betalas till UNITS och återbetalas sedan till Kunden när exportdeklaration eller annan handling som styrker att Auktionsföremålet lämnat Sverige kommer UNITS tillhanda. För att återbetalningen av momsen ska kunna ske måste exporthandlingen vara UNITS tillhanda senast fjorton (14) dagar efter fakturadatum. Kunden ska även till UNITS insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Kunden ansvarar för all tullhantering av Auktionsföremålet.

5.7. UNITS återbetalar endast moms till Kunder utanför Sverige som är registrerade företag med en giltig utländsk adress. Kunder inom EU ska alltid uppge giltigt ”Value Added Tax” (VAT) nummer vid registrering.

6. Avhämtning, undersökning och transport

6.1. Datum och tid för avhämtning av köpt Auktionsföremål anges på orderbekräftelsen, Objektsbeskrivningen eller den faktura som ställts till den vinnande Kunden. UNITS ansvarar inte för transport, och frakt ingår inte i ett köp av Auktionsföremålet. Leverans ska ske Ex Works anvisad avhämtningsplats (Incoterms 2010). UNITS ska lämna Kunden meddelande om när Auktionsföremålet finns tillgängligt för avhämtning. Om inte annat särskilt överenskommits med Kunden ska avhämtning av Auktionsföremålet enligt denna punkt ske på den utlämningsdag som framgår av orderbekräftelsen eller Objektsbeskrivningen. För Auktionsföremål som inte avhämtats inom föreskriven tid har UNITS rätt att debitera en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista som framgår på Webbplatsen. Om Kunden är förhindrad att hämta Auktionsföremålet på utsatt datum och tid måste Kunden kontakta UNITS enligt den kontaktinformation som angetts av UNITS.

6.2. Vid avhämtning av Auktionsföremålet ska kvitto på betalning och kopia av faktura eller betalningsbekräftelse medtas. Inropade Auktionsföremål får inte avhämtas innan full betalning kommit UNITS tillhanda.

6.3. Vid avhämtning av Auktionsföremålet är Kunden skyldig att undersöka Auktionsföremålet för att säkerställa att Auktionsföremålet inte är felaktigt. Kund som hämtar Auktionsföremål genom ombud eller transportföretag måste skriva under ett leveransgodkännande genom vilket ombudet eller transportföretaget ges mandat att för Kundens räkning undersöka och hämta Auktionsföremålet.

6.4. Om ett Auktionsföremål inte avhämtats på den utlämningsdag som framgår av orderbekräftelsen eller Objektsbeskrivningen, har UNITS rätt att överföra Auktionsföremålet till ett av UNITS anlitat lagrings-/speditionsföretag, häva och omförsälja i enlighet med punkt 5.3 och 5.5 ovan alternativt kassera Auktionsföremålet. Vid det fall Auktionsföremålet rör fast egendom har Kunden rätt till tillträde vid ett bestämt datum i enlighet med överenskommelse mellan fastighetsägaren och Kunden.

6.5. UNITS kan efter särskild överenskommelse med Kunden ordna transport av Auktionsföremål. Alla transporter, såväl inom som utom Sverige, sker då normalt med externt avtalad aktör (”Speditör”) och utförs i enlighet med Speditörens gällande regler. Beslut om Speditör kan ske först efter fullgjord betalning.

6.6. Vid eventuella klagomål eller anspråk hänförliga till transporten får Kunden vända sig till Speditören direkt. UNITS ansvarar under inga omständigheter för sådan transport eller skador eller försening relaterade till transporten eller annan omständighet på Speditörens sida. Kunden blir även fakturerad för specifika transportkostnader i enlighet med Speditörens vid var tid gällande prislista som anges på Webbplatsen. I det fall UNITS åtar sig i enskilda fall att emballera och skicka köpta Auktionsföremål, sker detta för Kundens räkning och på Kundens risk. UNITS ansvarar inte för skador på köpta Auktionsföremål som skett under sådan transport eller för försvunna försändelser.

6.7. Äganderätten till Auktionsföremålet övergår från UNITS till Kunden så snart Kunden till fullo betalat för Auktionsföremålet.

7. Ansvar för fel

7.1. En beskrivning av Auktionsföremålet och dess skick finns i Objektsbeskrivningen. För fel i Auktionsföremålet som består i att Auktionsföremålet inte uppfyller avtalade egenskaper ansvarar UNITS enligt nedanstående regler.

7.2. UNITS ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. UNITS ansvarar inte heller för:

(a) fel som beror på att Auktionsföremålet utsatts för normalt slitage;

(b) fel, brister eller skador som framgår av auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen;

(c) fel som Kunden med hänsyn till Auktionsföremålets art, pris eller ålder kunnat förutsätta; eller

(d) fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Objektsbeskrivningen och studera de bilder som bifogats Auktionsföremålet eller sådant som Kunden märkt eller borde märkt vid sin undersökning av Auktionsföremålet enligt punkten 4 eller punkten 6.3 ovan.

7.3. UNITS ansvarar vidare inte för fel om Auktionsföremålet säljs som ”reparationsobjekt”, även om Auktionsföremålet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. UNITS ansvarar inte för att beskrivningar av Auktionsföremålet i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter.

7.4. UNITS ansvarar inte för fel hos Auktionsföremål som sålts för Kronofogdemyndigheten, konkursbo eller på uppdrag av inkassoföretag eller leasingföretag. Kunden avstår från rätten att göra gällande någon som helst påföljd på grund av fel hos sådant Auktionsföremål.

8. Reklamationer

8.1. Kunden får inte åberopa att Auktionsföremålet är felaktig om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar UNITS meddelande om felet (reklamation).

8.2. Kunden har en undersökningsplikt av Auktionsföremålet i enlighet med punkten 4 och punkten 6.3 ovan. Fel, som märkts eller bort ha märkts när Auktionsföremålet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast. I övrigt ansvarar UNITS endast för fel som Kunden skriftligen påtalar inom femton (15) dagar från Kundens avhämtande av Auktionsföremålet.

8.3. Reklamationer ska göras enligt vad som anges på Webbplatsen. Ett skriftlig med- delande om reklamation ska innehålla objektnummer och fakturanummer, vilket Auktionsföremål reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. UNITS förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.

8.4. Vid fel i ett Auktionsföremål har UNITS rätt att efter eget val kompensera Kunden genom att

(a) i första hand avhjälpa felet,

(b) i andra hand utge skälig ersättning till Kunden i form av prisavdrag, eller

(c) i tredje hand ersätta Kunden med en ersättningsvara.

UNITS står inte för reparationer som utförts av Kunden om denna inte i förväg godkänts av UNITS.

8.5. Om avhjälpande enligt punkten 9.4 inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel som UNITS ansvarar för framställts, dock senast inom trettio (30) dagar, har Kunden rätt att häva köpet och mot återlämnande av Auktionsföremålet erhålla det belopp Kunden betalat till UNITS vid köpet. Någon ytterligare ersättning har Kunden inte rätt till.

8.6. Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som UNITS ansvar för är UNITS berättigad till ersättning för sina kostnader.

8.7. De påföljder som följer enligt denna punkt 9 är exklusiva och de enda påföljderna Kunden har rätt till vid reklamation.

9. Ansvarsbegränsning

9.1. UNITS har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. UNITS har inte heller något ansvar för eventuella rättsliga fel. UNITS totala ansvar för varje Auktionsföremål är under alla omständigheter begränsat till värdet på det specifika Auktionsföremålet. UNITS ansvarar inte i något fall för indirekta förluster.

9.2. Till undvikande av missförstånd ansvarar UNITS inte i något fall för någon skada eller förlust som drabbar Kunden på grund av att Auktionsföremålet inte funnits tillgängligt för avhämtning på dagen och platsen för avhämtning, såsom t.ex. vid stöld eller då Auktionsföremålet inte längre finns tillgängligt för UNITS att sälja på grund av orsaker som är förknippade med Auktionsföremålets säljare. UNITS enda ansvar vid sådana situationer är begränsat till att betala tillbaka det belopp som Kunden eventuellt redan betalat till UNITS för Auktionsföremålet.

10. Särskilda villkor vid försäljning av utmätt gods

10.1. UNITS erbjuder även försäljning av utmätt gods för Kronofogdemyndighetens räkning på Webbplatsen. Vid försäljning av dessa Auktionsföremål gäller särskilda villkor enligt följande.

10.2. Auktionsföremålen säljs på exekutiv anbuds-/auktionsförsäljning för Kronofogdemyndighetens räkning. Kronofogdemyndigheten har rätt att inställa försäljningen eller att inställa vissa Auktionsföremål för försäljning med kort varsel. Auktionsföremålen säljs i det skick som de befinner sig i vid försäljningstillfället. Inga reklamationer beaktas.

10.3. UNITS gör ingen fullständig test av exekutiv försäljningsegendom och Objektsbeskrivningen på Webbplatsen är bara allmän. Kunden måste själv på visningen förvissa sig om Auktionsföremålets skick och kontrollera Objektsbeskrivningen. Auktionsföremålen kan inte godkännas vid avhämtning, utan Kunden är bunden vid sitt vinnande bud oavsett Auktionsföremålets skick.

11. Ändringar av Villkoren

11.1. UNITS har rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Kunden eller genom införande av de ändrade Villkoren på Webbplatsen. Ändringar i Villkoren gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med nytt besök på Webbplatsen där godkännandet sker elektroniskt), alternativt trettio (30) dagar efter att UNITS har informerat Kunden om ändringarna. UNITS rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Force Majeure

12.1. Om UNITS fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som UNITS inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, pandemi, terroristattack, stöld, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande eller tredje man tillkommande bättre rätt, eller annan anledning som ligger utom UNITS kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om UNITS fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än en (1) månad av befrielsegrund enligt denna punkt 13, får Kunden häva köpet. Om Kunden häver köpet på grund av att UNITS inte kunnat fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren kommer UNITS att återbetala det belopp Kunden betalat för Auktionsföremålet med avdrag för ersättning för avgift för tjänsten och andra skäliga kostnader UNITS har haft i sina försök att fullfölja sina åtaganden enligt dessa Villkor.

13. Kontakt

13.1. Vid frågor eller klagomål kan Kunden kontakta UNITS via info@units.se, 0380-511220 eller via UNITS chattfunktion på Webbplatsen.

14. Tillämplig lag

14.1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.


Dessa Villkor har fastställts av UNITS den 23-10-2023