Vanliga frågor

Jag vill ställa om min faktura till en annan köpare, går detta?
Ja det går, MEN detta måste göras inom 3 dagar efter att fakturan ställts ut och innan den betalts. För att vi ska ställa om den behövs vår Fullmakt för omställning av faktura fyllas, skrivas under och skickas tillbaka till oss på info@units.se. Du hittar fullmakten här

Jag har inte fått någon faktura?
Troligtvis har din faktura som går ut natten efter auktionsavslutet hamnat i din skräppost så kontrollera det, annars kan du logga in på Units-sidan, gå vidare till "min sida" upp i högra hörnet och vidare till fakturor. Där har du alla dina fakturor som PDF filer och kan skrivas ut därifrån.

Hur kontrollerar jag om min betalning kommit in?
Du loggar in på Units hemsida som vanligt, sedan finns det en flik uppe i högra hörnet som heter "min sida".
klicka där och sedan vidare på fliken fakturor, där du kan se om din faktura är markerad som betald.

När ska jag hämta min vara?
Hämtningstider och plats står alltid specificerat i mailet som du får ihop med din faktura.

Det är för långt avstånd för att åka på visning.
Ring vårt kontor innan visning och tag reda på vilken av våra medarbetare som håller i visningen. kontoret ger Er telefonnummer och våra medarbetare kan då besvara Era frågor och även testa sakerna åt Er. OBS! det går endast att ringa under visningstiden till våra medarbetare med sådana frågor.

Tillkommer det några avgifter utöver det bud jag lagt?
Förutom budet så tar Units ut en serviceavgift på 10% på det bud som lagts. Dyrare auktionsobjekt såsom fordon och entreprenad så tas en lägre %-sats ut beroende på marknadsvärde. Utöver detta tillkommer det en fakturaavgift per utställd faktura på 48 kr. Det tillkommer även moms på dessa avgifter.

Ordlista

Köpare
Köpare blir den person eller företag som har avgivit det högsta budet när reservationspriset är uppnått och auktionen har avslutats. Vid eventuellt lika bud eller eventuella tvister avseende budgivningen är det Units AB som ensamt och slutgiltigt avgör vilket bud som har företräde. Om någon person eller företag bjuder för annans räkning skall den som är ombud alltid inneha en fullmakt från köparen. Det är köparen som ansvarar för att köpet blir fullföljt.

Köpare som deltager i online auktion skall följa Units AB:s regler och anvisningar. Besiktning av objekt skall ske före auktionen på av Units AB angiven tid eller enligt överenskommelse. Objekt köpta på online auktion skall betalas omgående och innan det att objektet hämtas. Buden är bindande. Köparen ansvarar för hämtning, transport, emballering etc. av köpta objekt.

Units AB har rätten att byta ut användarnamn som vi anser stötande eller som används för att förvilla andra budgivare.

Säljare
Säljare är den person eller företag som anlitat Units AB för att auktionera ut egendom, också kallad uppdragsgivare eller inlämnare. I Units AB:s uppdrag ingår vanligtvis att upprätta en beskrivning av egendomen. Säljaren har ett ansvar mot Units AB för att denne äger egendomen, har full dispositionsrätt över densamma och att inga skulder som belastar egendomen.

Försäljningsobjekt
Egendom som utbjudes till försäljning finns för visning och leverans antingen hos Units AB:s auktionsanläggningar eller hos våra samarbetspartners. Den egendom som försäljes säljs alltid i befintligt skick. Det åvilar köpare att själva kontrollera utbjuden egendoms skick vid visning och godkänna att den motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning, pris, karaktär m m. Moms tillkommer på avgivet högsta bud.

Visning
Plats och tid för visning av försäljningsobjekt varierar från fall till fall. Visningstider aviseras i objektsbeskrivningen. Det ankommer således på budgivaren att själv bilda sig en uppfattning att utbjuden egendom vid visning på plats. All utbjuden egendom säljs i befintligt skick. Den information som lämnas om utbjuden egendom är endast en allmän översikt.

Online auktion
Units AB håller regelbundet online auktioner på www.units.se. Visning sker på i objektsbeskrivningen anvisad plats. Den som vill bjuda egendom som utbjudes till försäljning måste registrera sig som kund hos Units AB. Den som avlämnar bud kan göra detta dygnet runt fram tills auktionerna stänger. Auktionen avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med tre (3) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom tre (3) minuter före utsatt avslutstid (se mer information under Online auktionens gång nedan). Köpare är den som vid auktionens slut avgivit det högsta budet.

Units AB kontaktar den som har avgivit det högsta budet inom tjugofyra (24) timmar via telefon, e-mail eller fax. Den som avgivit det högsta budet är bunden av detta. Faktura på inropat objekt skickas via e-mail och har betalningsvillkor noll (0) dagar netto. För det fall kontakt inte tas enligt ovan inom tjugofyra (24) timmar har Units AB rätt att erbjuda egendomen till andra budgivare.

Units AB friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust samt följdskador som kan åsamkas budgivare eller dennes uppdragsgivare p.g.a. tekniska fel, kommunikationsproblem m m. Units AB har inte heller något ansvar för att bud ej registreras eller att kontakt ej etableras efter budgivningen eller fel budgivare kontaktas.

Reservationspris
Detta är en funktion som kan användas då vi säljer åt privatperson eller företag. Vid alla konkursauktioner är reservationspriset 1 krona.

Högsta bud
Den person eller företag som har avgivit det högsta budet när auktionen har avslutats är bunden vid sitt bud och skall omgående betala den faktura som skickas via e-mail natten efter auktionsavslutet. Moms tillkommer på avgivet högsta bud. I de fall moms inte tillkommer aviseras detta i objektsbeskrivningen.

Maxbud/budhöjaren
Bud som avges med hjälp av maxbudsfunktionen eller den så kallade budhöjaren är bindande i enlighet med informationen under rubriken Högsta bud ovan.

Online auktionens gång
Om någon lägger ett bud inom tre (3) minuter före auktionens utsatta avslutstid kommer budgivningstiden att förlängas med tre (3) minuter för att efterlikna en vanlig auktion. 

Betalning och leverans
Full betalning skall ske före det att köparen äger rätt att avhämta det inropade objektet. För det fall egendom utlämnats trots att full betalning inte skett förbehåller sig Units AB äganderätten och rätten att återta egendomen. egendom blir således säljarens egendom fram till dess att full betalning ägt rum. För att kontrollera om din faktura är avbokad som betald kan du logga in på "Mina sidor" under fliken "fakturor". Faktureringsavgift tillkommer med 48:- + moms.

Hämtning av objekt
Inga objekt lämnas således ut innan dess att full betalning skett varför det alltid är av största vikt att betalningsanvisningarna som står på fakturan följes. På mailet som kommer ihop med fakturan står datum, tid och plats för hämtning av köpta objekt. Medtag faktura och kvitto på betalning vid utlämningen. Om den som ropat in egendomen inte själv avhämtar varan utan anlitar annan t.ex. ett åkeri m m, är det viktigt att den som hämtar vet vilket objektsnummer hämtningen gäller därför skall objektsnumret alltid anges på fraktsedeln.

Datum för hämtning som anges i mail är i regel den enda tid då hämtning är möjlig, var för det viktigt att inroparen kontaktar Units AB om hämtaren inte har möjlighet att komma på angiven tid.

Om hämtning inte sker i utsatt tid har vi rätt att debitera dygnshyra om 300:- + moms/dygn. Är det så auktionen hålls på annan plats än Units egna lokaler tillkommer det till en flyttkostnad av objektet till närmaste uppställningsplats. Har objektet inte hämtats inom en vecka från utlämningsdagen har auktionsfirman rätt att destruera varan.

Budgivarens undersökningsplikt
Det ankommer på budgivare att noga undersöka den egendom denne som budgivaren bjuder på. Fel och brister kan förekomma på utbjuden egendom. Samtlig egendom som utbjudes säljs i "befintligt skick" varmed avses att egendomen säljs i det skick den befinner sig vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren för. Ej heller för s.k. dolda fel. Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av beskrivning eller på annat sätt.

Skrivfel och tekniska fel
Eventuella skrivfel på Units AB:s webbsidor medför inget ansvar för egendoms skick i den mån det rätta förhållandet borde ha kunnat upptäckas vid en besiktning. Någon garanti lämnas inte för att bilder på utbjuden egendom exakt återger deras verkliga utseende.

Det står Units AB fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om p.g.a. oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Units AB förbehåller sig även rätten att blockera registrerade budgivare. Units AB har rätt att häva alla ingågna köp även om de är betalda.

Units AB ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare utifrån vad som anförts ovan eller om bud ej registreras vid till exempel datorfel, kommunikationshinder m m.

Moms
Samtliga bud avges exklusive moms; moms tillkommer således på avgivet högsta bud. I de fall moms inte utgår anges detta klart i objektsbeskrivningen.

Betalningsvillkor
Betalning skall ske genom insättning på bankgiro 5912-1061, och måste vara Units tillhanda innan köparen kan hämta godset.

För de fall köpare önskar betala på annat sätt än genom insättning på bankgiro skall köparen kontakta Units AB som prövar från fall till fall om betalningsmedlet accepteras.

All information angående betalning av köpta objekt finns på fakturan.

Köparens betalningsdröjsmål och dröjsmål med hämtning. För det fall att köpare inte erlägger betalning på sätt som angivits i dessa användarvillkor eller hämtar inropade objekt på utgiven tid äger Units AB rätt att vidtaga följande åtgärd:

Har objektet inte betalats eller hämtats i tid kommer fakturan att skickas till inkasso efter 7 dagar.